Theo bước cha ông từ bến Dịch,
Văn từ ra sức dẹp ngàn quân.
Thương thay ruột cá muôn chày giã,
Ngẩng mặt trông trời thật tuyệt luân.