Nấu trà thơm trong gác,
Hạ câu khẽ buông mành.
Le lói đèn, hương xuất,
Thoa nghiêng lướt chén xanh.
Nâng chén buồn xuân hết,
Chiêu hương tận tủi hờn.
Trà thơ lâu chẳng cạn,
Nguyệt chuyển chốn lầu thanh.