Bài này có sách viết tựa là "Đề Tả Giang Đình" của Đỗ Mục thời Đường. Nội dung như sau:

Thắng bại binh gia chi thường sự
Hàn thu nhẫn nhục thị nam nhi
Giang đông tài tử đa tài tuấn
Quyển thổ trùng lai vị khả thi.