Ý hai câu thơ cuối có nghĩa là chúng ta và trâu đều có lợi, cứ cố gắng làm cùng nhau thì người có gạo ăn mà trâu cũng có cỏ gặm không ai hay vật bị thiệt thòi. Bài thơ không chỉ nói con trâu và người nông dân cày cuốc mà còn ám chỉ nhiều tầng lớp xã hội trong cuộc sống khi cùng nhau hợp tác một cách ăn ý sẽ trổ những kết quả tốt đẹp, người có cơm người có cháo.