Ngô Thì Nhậm và Đặng Trần Thường

Đặng Trần Thường ra đối:  Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Ngô Thì Nhậm đối lại: Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế