Chú ngốc nuông con khéo nực cười,
Gương lăng luống để tuyết phôi pha,
Nguyên tiêu đêm ấy coi chừng đấy,
Lửa khói tan tành sắp tới nơi.