Tôi nhớ bài nầy hình như của Ngô Thế Lân, xin các Huynh xem lại giúp.
Đa tạ.