Trong bài 將進酒
Hoàng Tạo, Tương Như đọc và dịch là Tương tiến tửu, Sắp mời rượu .
Xin lạm bàn 1 chữ 將.
Không riêng gì Hoàng Tạo ,Tương Như, nhiều người đều đọc và đã dịch như vậy, nghĩa là SẼ thành thử , không sát với văn cảnh của Lý Bạch dang uống với Bác Sầm, Bác Đan.
Chữ này còn có 1 âm đọc nữa là Thương, có nghĩa là XIN
Nếu đọc và dịch là Thương tiến tửu (Xin mời rượu) sẽ sát nghĩa hơn.
Mong các bậc Cao lão, túc Nho chỉ giáo thêm.
Hà Như - Trần Thế Hào