Nhân nhân hoạ hoạ diệc vô sinh
Tương tương oán oán liễu vì nhân