Xa xa sắc núi non
Gần kề nước tĩnh lặng
Xuân qua hoa vẫn còn
Người đến chim chẳng kinh.