Bài thơ: hay. Nhưng cả hai bản dịch chưa đạt. Dịch thơ trước hết phải giỏi tiếng nguyên bản, thứ hai là giỏi thơ. Chưa giỏi hai thứ ấy. Xin đừng vào.