Chỉ ta với sóng lẫn vào Trong Xanh
tại sao Trong Xanh lại viết hoa xin giải thích hộ với