Nguyên tác nhầm chữ Cảnh 境 (cảnh giới) thành chữ Cảnh 鏡 (cái gương)