loài hoa có giống lăng tiêu nọ.....nhắn nhủ ai người lo lập trí,xin đừng bắt trước cái dây leo.