theo mình biết chắc là "ráng chiều", không phải "bóng chiều" :-)