Nếu ta nhìn nhận khái quát toàn bài thơ thì cảm nhận được sự lưu loát, ý vị, thế nhwng nếu đem phân tích kỹ thì chỉ có thể thất được hai câu đầu là hay nhwng sang câu 3-4 nội dung bản dịch dường như có sự đảo trật tự so với nguyên tác