Tiết thanh minh khi mưa dồn dập
Trên đường người đi tựa mất hồn,
Hỏi thăm quán rượu nơi nào có
Mục đồng xa chỉ Hạnh Hoa thôn.