Dường như chiều sắp qua vai
Tình yêu lịm chết đắng cay cũng nhiều
Có người mòn mõi trông chiều
Bỏ quên phố chợ dập dìu áo hoa ...