我 爱 你 爱 情 可 以
还 没 残 在 我 的 心
但 望 你 没 脑 人 偏
非 让 你 愁 闷 一 点
我 爱 你 不 说 话 不 想
有 时 妒 纪 有 时 委 说
我 爱 你 真 成 浓 厚
你 有 爱 人 我 愿 求


đây chỉ là bản dịch mang ý nghĩa về vần điệu, còn về ngữ pháp tôi không dám chắc chắn đúng, nhưng cũng mạn phép đưa ra cho những người thích tiếng Trung phê bình nhận xét nó.Tôi dịch bài thơ này vì cảm xúc và vì tấm lòng đồng điệu với Puskin, chứ không phải là một người dịch chuyên nghiệp mong bỏ quá cho.