Cao cừu như nhu,
Tuân trực thả hầu.
Bỉ ký chi tử,
Xá mệnh bất du.


chữ 裘 này phải là cừu chứ sao lại cầu?