Trước không thấy người xưa
 Sau người nay chưa đẻ
 Ngẫm trời đất vô cùng
 Một mình tuôn giọt lệ.