Bản của Đỗ Khánh Hoan chuẩn hơn. Đại từ It như thế mới đúng.