Nghe đồn vạn dặm thành dài
Đầu nơi Đông hải đuôi ngoài Tây cương
Triệu người lao động bỏ xương
Xây thành trấn giữ một phương đất trời