Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Gió thu sao nỡ gieo sầu quạt tranh
Người đâu quay ngoắt thật nhanh
Lại than nhân thế đoạn đành đổi thay