Trang trong tổng số 11 trang (109 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mắt Thượng Đế nhìn thấu tất cả (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

God’s eyes see through everything

He understood all my bones and my soul
All my thoughts since I started to calculate
Then who am I, why am I stupid?
Anyone who opposes God must die
His keys in the Hell and the Heaven are in His hands
I got tired and murmured
But He loves my young life
He watched and listened to me shed tears of mournful life
With the context that He was happy with me every afternoon
O Lord, prune me into your will!
Shaping my clay into something useful!
The death of the soul no longer comes to me
His Spring comes, and His spring comes and the yellow apricot blossoming
The jubilant Christmas season rejoiced
He waited, ready for the people to return to His throne
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, I wrote to those who seek God and want to comfort me
O, everyone’s life is not easy to understand!
God must understand thousands of human languages
When they mourn, when I mourn
He heard and responded quickly
I love peace because God is living here.

Ảnh đại diện

Đức Chúa Trời là Cha và là bạn thật của tôi (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

God is my Father and my sincere friend

Oh my God!
Ever since I accepted Jesus Christ
My life is being renewed like a stream and a songbird
Like green fields
As early spring as roses and butterflies and bees were gathered
He taught me the truth and justice
Oh, His righteousness is wonderful!
He is unbelievably great, Who is yesterday, today and forever
I live in His grace
His kindness is as great as this infinite universe
No one can match Him
There is nothing comparable to His powerful work
He is the head of the church, the head of my family and the head of my head, of my thoughts and actions
In my youth, I still sinned, and He forgave me again
He cleansed me as white as a snowflake and my soul calmed down!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
He is the God of my fathers Adam and Eve
He is the God of Abraham, Jacob and Isaac and is my God
Oh, I’m breathing by His air
I am eating by His food
I am taking a bath by His water
I am walking on His land
I am so happy because I flew out of Satan’s darkness
And I live in His truth
He taught me to act according to His integrity and fairness
O the Lord, Jesus Christ, and the Holy Spirit!
He Himself is the source of my life in every situation
I do not know who to call and do not want to call on humanity
I only have Him as my most sincere friend
The Lord, You will cast Your wrath upon the wicked and oppose me!
Because they are still greedy and evil
But God forgave them
If they intentionally made a mistake more
This is the day when they must be punished to the end
Amen!

Ảnh đại diện

Đức Chúa Trời là Cha và là bạn thật của tôi (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Đức Chúa Trời tôi ơi!
Từ khi tôi tin nhận Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ
Đời tôi đang được đổi mới như suối chảy, chim ca
Như đồng xanh mơn mởn
Như mùa xuân đầu hương hoa hồng và ong bướm quây quần
Ngài dạy tôi điều lẽ phải và sự công bằng
Ôi, sự công chính Ngài là điều tuyệt diệu!
Ngài vĩ đại vô song, là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vô cùng
Tôi được sống trong ân huệ Ngài
Lòng nhân từ Ngài quá lớn lao như cả vũ trụ vô biên này
Không ai có thể sánh với Ngài
Không có thứ gì mà sánh được với công việc quyền năng Ngài
Ngài là đầu hội thánh, là đầu gia đình tôi và đầu của đầu tôi, của suy nghĩ và hành động tôi
Những ngày ban sơ non bấy của tôi còn phạm tội, Ngài lại thứ tha tôi
Ngài tẩy sạch tôi trắng như bông tuyết và linh hồn tôi thái an thay!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ngài là Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi là ông A-đam và bà Ê-va
Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Gia-cốp và Y-sác và là Đức Chúa Trời của tôi
Ôi, tôi đang thở hơi bởi không khí của Ngài
Tôi đang ăn bởi thức ăn của Ngài
Tôi đang tắm bởi nước của Ngài
Tôi đang đi trên đất của Ngài
Tôi thật hạnh phúc vô cùng vì tôi đã bay ra khỏi bóng tối của Satan
Và tôi sống trong chân lý của Ngài
Ngài dạy tôi hành động theo tính chính trực, công bằng của Ngài
Hỡi, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh!
Chính Ngài là nguồn sự sống của tôi trong mọi hoàn cảnh
Tôi không biết kêu xin ai và không muốn kêu xin loài người
Tôi chỉ có Ngài là bạn hữu thành thật nhất của tôi
Hỡi Chúa, Ngài sẽ quăng cơn thạnh nộ của Ngài nơi những kẻ ác và chống đối tôi!
Bởi cớ họ vẫn tham tàn và làm gian ác
Nhưng xin Chúa tha tội cho họ
Nếu họ cố tình làm sai quấy
Ấy chính là ngày mà họ phải bị trừng phạt đến cùng
Amen!

Ảnh đại diện

Phước cho người công bình (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Bless the righteous

Blessed are those who live in the church of God!
Seeking His Word both Day and Night
Seeking His wisdom
He will be like a tree of life in twelve seasons
Heaven in his heart
Blessed are those who think that the sweet honey of God’s Word is the milk of religion
Green forests and mountains belong to that person
Blessed are those who wholeheartedly obey and obey the law
Spring will be full of fragrant flowers
The desert no longer exists in his heart
Blind and blind, stupidity will disappear
Blessed are those who know that Jesus died for him
He was born to save himself
Blessed are those who accept His love
Accept Him, repent of his sins, and become His child
He won’t leave that person
Blessed are those who live faithfully like God
Loyalty to Him and love for others
Blessed are those who are weak but were born of greed
He will be happy because God has protected and maintained
The Lord will take care of his way and eliminate sadness
The Lord oiled us with his balm
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
The righteous man continues to pray for his blessings
Evil turns and leaves the path of evil, stop doing evil, and die in the Hell!
Jesus came to save sinners
Myself-I was a sinner
But His goodness has mercy on me
Take me out of the eternal destroyed world has become glory and greatness
He gives wisdom to His children
Food and wealth for those who love Him wholeheartedly
Amen!

Ảnh đại diện

Phước cho người công bình (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Phước cho người nào ở trong nhà Đức Chúa Trời!
Tìm kiếm Lời Ngài cả ngày và đêm
Tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài
Người ấy sẽ như cây sự sống trổ mười hai mùa
Thiên Đàng ở trong lòng người ấy
Phước cho người nào xem lời Đức Chúa Trời là mật ngọt là sữa của đạo
Rừng xanh và núi non thuộc về người đó
Phước cho người nào vâng giữ và làm theo luật pháp của Ngài bằng cả tâm hồn
Mùa xuân sẽ đến trổ nhiều bông hoa ngát hương
Sa mạc không còn cư trú trong lòng người ấy
Sự đui mù tăm tối, sự ngu muội sẽ tan đi
Phước cho người nào biết Chúa Giê-xu là Đấng chết vì mình
Ngài sinh ra đời để cứu mình
Phước cho người nào chịu nhận lãnh tình yêu thương của Ngài
Chịu tin nhận Ngài, chịu ăn năn tội và làm con của Ngài
Ngài sẽ chẳng lìa bỏ người đó
Phước cho người nào là kẻ sống như sự thành tín của Đức Chúa Trời
Một lòng trung thành với Ngài và yêu tha nhân
Phước cho người nào không bị xác thịt yếu đuối mà sinh ra lòng tham tư dục mình
Người ấy sẽ rất hạnh phúc vì có Chúa bảo vệ, nâng đỡ
Đường đi sẽ được Ngài chăm lo, xoá sạch ưu phiền
Đấng xức dầu cho ta bằng hương thơm của Ngài thật tuyệt vời
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Người công bình hãy tiếp tục cầu xin Ngài ban ơn cho mình
Kẻ ác từ bỏ đường ác mình, đừng làm ác nữa để rồi phải chết trong hoả ngục!
Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu kẻ có tội
Chính tôi - tôi từng là kẻ có tội
Song lòng nhân từ Ngài đã thương xót tôi
Đem tôi ra từ cõi hư mất đời đời thành ra vinh hiển và cao trọng
Ngài ban sự khôn ngoan cho con cái Ngài
Ban thức ăn và sự giàu sang cho kẻ kính mến Ngài một cách hết lòng
A-men!

Ảnh đại diện

Ức giang liễu (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Dương liễu Giang Nam trồng bạt ngàn
Một lần cách biệt đã hai xuân
Xanh xanh sông nhớ từ ta vắng
Liễu rủ ai người bẻ hiểu chăng?

Ảnh đại diện

Tình yêu mùa xuân (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Đêm xuân
Mai, đào nở; sương nhắc nhở
Nở tâm hồn anh
Tình em dâng
Hai đứa xa
Tìm nhau lặng lẽ
Mười năm
Hai mươi năm
Ngỡ quên
Ai dè tình là dây ràng buộc
Chém đứt tình, tình nối lại
Chém đứt nhớ thương, nhớ thương nối lại
Chém đứt kỷ niệm, kỷ niệm mọc mầm
Em ơi, có trăng nào vàng không khuyết?
Có tình nào mãi mãi không nhớ nhung?
Nên anh làm cơn gió lạ
Thoảng qua đời em thôi
Và bay xa hàng ngàn thế kỷ
Buồn thiên thu ngập trời.

Ảnh đại diện

Tình yêu mùa xuân (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Spring love

Spring night
Apricot, peach blossoming; reminding dew
My blooming soul
Your love is higher and higher
The two of us are far away
Find each other quietly
Ten years
Twenty years
I think that I could forgot
Turned out love is tied rope
Cut off love, love was connected
Cut off missing, itself was connected
Cut off memories, themselves were been sprouted
My darling, is there any yellow moon but not waning moon?
Is there any love that could not be missed forever?
So I made a strange wind
Just passed through your life so like that
And fly away for thousands of centuries
Being sad forever so that could be flooded in the sky.

Ảnh đại diện

Em có yêu anh không? (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Em yêu ơi!
Em có yêu anh không?
Anh yêu em quá rồi
Anh không hạnh phúc lắm!
Em có đến nhà anh không?
Chỗ phòng của anh không có em
Chỗ của anh
Mấy tháng rồi
Thời gian trôi qua
Anh đọc mấy quyển sách rồi?
Anh không biết nữa
Vì tâm hồn anh chỉ có em mà thôi
Anh có bao nhiêu tiền, anh không nhớ nữa
Có bao nhiêu hình ảnh em trong anh?
Sao em biến ra muôn hình vậy?
Bao nhiêu là anh?
Đây là linh hồn của ai vậy?
Đây là chốn nào vậy?
Lạ lùng thay! Anh trải nghiệm thế nào?
Những cảm nghĩ anh như thế?
Nhiều câu hỏi quá
Anh làm gì cho cuộc sống của anh?
Ăn
Uống
Ngủ
Nghỉ
Đi đứng
Những việc buồn và vui vội đến
Nhưng buồn ở lại lâu
Thơ bay vào hồn anh bạc phếch
Mưa rơi rơi, mưa rơi rơi
Nghĩ thêm càng thấy lạ
Không có em bên cạnh anh
Cuộc đời là vô nghĩa
Hãy cho anh chút ngọt ngào!
Đời sẽ không tuyệt vọng, em ơi!

Ảnh đại diện

Em có yêu anh không? (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Do you love me?

Oh my darling!
Do you love me?
I love you so much
I’m not very happy!
Do you come to my house?
My room without you
My place
Some months ago
Time has been passing
How many books have I read?
I do not know
Because my soul is only you
How much money do I have, I don’t remember?
How many images do you have in me?
Why do you become so many shapes?
How much me?
Whose soul is this?
Where is this place?
Strange enough! How was my experience?
How do I feel?
So many questions
What do I do for my life?
Eat
Drink
Sleep
Rest
Walk
Sad and happy things will come soon
But sadness will stay longer
Poetry flying into my whitish soul
Falling rain, falling rain
The more thinking, the more strange
Without you by my side
Life is meaningless
Give me some sweetness!
Life will be hopeless, my darling!

Trang trong tổng số 11 trang (109 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: