Đem cả giang sơn nhập chiến đồ
Dân sinh nào dám kể yên vui
Xin anh rõ giúp lòng danh tướng
Một tướng nên công chết vạn người