Vừa đọc lại bài thơ vừa nghe ngâm thơ, chợt thấy luyến tiếc những ngày xưa...Luyến tiếc những điều đã đi qua không bao giờ trở lại của tuổi thơ...
"Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm..."


pxdong86