Một đêm gió bấc lạnh,
Muôn dặm ráng mây dầy.
Nước non xưa mờ mịt,
Không gian tuyết giăng đầy.
Ngước trông lên cao thẳm,
Ngỡ thấy rồng tranh mây.
Vũ trụ thoắt biến đổi,
Lớp lớp vẩy rồng bay.
Cưỡi lừa qua cầu nhỏ,
Riêng xót nhánh mai gầy.