Đến đây nhờ Hồng Lâu Mộng, sen tàn nghe rốn tiếng mưa rơi