Thân như bóng chớp có rồi không
Cây cỏ xanh tươi thu đượm hồng
Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi
Thịnh suy như cỏ hạt sương đông