Núi cao lẩn khuất dần tan,
Đêm thu lan toả giăng giàn tầng không.
Bóng trăng sáng tỏ đám tùng,
Suối trong nước chảy muôn trùng đá xanh.
Giặt về huyên náo âm thanh,
Thuyền ai khẽ động không đành sen rung.
Bóng xuân phiêu bạt phai mờ,
Tuỳ Vương tôn muốn đợi chờ hay không.