Tề thành bên cửa dừng chân
Trông vời có phải Đãng Âm lối này
Phải rằng ba mộ còn đây
Rưng rưng chợt hiện chuyện ngày xa xưa
Hỏi quanh: Ai đó bấy giờ?
Điền Cương, Cổ Dã sức dư muôn người
Nam sơn đủ sức chuyển dời
Ngờ đâu tuyệt địa ngậm ngùi tài trai
Giữa triều quỷ kế đặt bày
Hai đào ba mạng sự này lạ sao,
Hỏi ai bày vẽ mưu sâu?
Án Anh tướng quốc đứng đầu Tề quan.