Mình nhớ còn phần
Năm ba chàng trẻ nhà nào
Ngựa hồng rặng liễu bờ cao bóng người
Ngựa kêu lần bước hoa rơi
Đoái trông ai đó ngậm ngùi tiếc thương.