Núi cao muốn lên
Ngựa ốm cạnh bên
Người hầu thì bệnh
Biết làm sao lên?