Xưa kia Trường Giang, anh vũ đáp,
Sông Ngô, Anh Vũ đã thành tên.
Núi Lũng trời tây anh vũ khuất,
Mờ hương bãi thơm xa xa ngào ngạt.