Cảm ơn bạn đã tải bản dịch nguyên thuỷ của Tản Đà.
Tôi đọc bản dịch này qua cuốn Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng. Vũ Bằng viết là xa Bắc lâu quá, đọc bài thơ cũng lâu rồi, nên không nhớ ai dịch, không nhớ trọn vẹn, chỉ chép lại theo trí nhớ, nên thay vì "Sầu thêm giận đắm cõi trần khắp nơi", ông viết là "Sầu thêm giận đắp cõi trần khắp nơi". (*)


(*) Tài liệu: Thương nhớ mười hai (Vũ Bằng)