long lanh mắt cá lệ đầy
một mùa xuân nữa nơi này qua đi