Tôi trải thơ mình đợi  một giấc mơ?
Một giấc mơ đợi lâu đến bất ngờ
Khi vô tình mùa Xuân qua trong vội vã
Để trong mắt ai cả một trời mùa Hạ
Tôi Lặng tìm em nhưng kiếm mãi không ra...