...
An Dương Vương thế Hùng Vương,
Quốc danh Âu Lạc cầm quyền trị dân.
Triệu Đà là bậc hiền quân
Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời
Nước Tàu cậy thế đông người,
Kéo quân áp bức giống nòi Việt Nam,
...