Bài thơ "Sóng" đã được Bộ GD đưa vào chương trình Ngữ văn 12 và đã được in thành "Sông không hiểu nổi mình/ Sóng tìm ra tận bể" đấy!