Xa người phi ngôn trăng vô âm,
Trăng sáng vần quang nhập nhân tâm.
Xa rồi vẫn nhớ một vần trăng,
Hành vân hành giang tựu Tằng Thành.


Tâm ta sao buồn vô cớ!