Trăng soi bốn ải tựa như sương
Đêm thâu chiến mã lặng yên cương
Hận thay vương chủ thời bất lợi
Phận thiếp hồng nhan ấy chuyện thường