... Thêm một bụi chim gù
Thành ban mai tinh khiết ...
=> Tiếc cho một số phận tài hoa mà bạc mệnh ...