Đêm đen nào ánh thiều quang
Ngoài song chỉ bóng liễu choàng âm u
Bệnh lâu giữa chốn giang hồ
Tiết xuân mưa gió mịt mù đêm sâu
Dưới đèn năm tháng lệ sầu
Quê hương dõi bóng trăng thâu dặm ngàn
Nam-đài chớm nước Long giang
Cổ kim một tiếng sóng hàn tiễn đưa!