Gốc bài thơ đúng như bạn xuandieu_tk21 nói đấy! "Cô nhân tình bé của tôi ơi"