Bản dịch rất hay nhưng xin góp ý 1 chút "грибные дожди" nghĩa là mưa nhỏ, mưa phùn (Грибной дождь)