Trường An anh đi biệt
Hẳn vẫn nhớ quê nhà
Tìm chân trời không thấy
Thấy cát bụi mù sa
Gió xạc xào lá rụng
Sương xơ xác tàn hoa
Giữ mình xin anh trọng
Vào thu sương nhạt nhoà