Khuôn thiêng sẵn có đủ phân minh
"Không ruột" đời sao dám phẩm bình
Cỏ nộ thân này còn hữu dụng
Giang sơn đâu cũng vẫn hoành hành
Gấm hoa đầy bụng: văn tâm đẹp
Qua Giáp đương đầu: võ nghệ tinh
Thiên hạ chính đang khao khát đấy
Vắng người ai kẻ đứng điều canh