Anh hái một nhành hoa thạch thảo
Mùa thu đã chết, em hãy nhớ
Dẫu chúng ta có thể không gặp lại nhau trên cõi đời
Mùi thời gian, mùi hương thạch thảo vương lại đó
Em hãy nhớ rằng anh luôn luôn chờ đợi