Thấm thoắt trôi qua thuở thiếu thời
Tóc xanh giờ đã điểm suơng rơi
Giọng ai văng vẳng vuơng thềm cũ
Con trẻ thì thầm hỏi đến chơi?